Artikel 1

Opdracht en toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JH Klaren handelend onder de handelsnamen:

 

Tender Productions, Tender-manager, Contractveilingen

 

hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

“de onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden”. Opdrachtnemer. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

1.1.

Een opdracht komt tot stand door ondertekening door de Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte of toegezonden opdrachtbevestiging aan de Opdrachtgever. Een opdracht komt eveneens tot stand door het aanvangen van de feitelijke werkzaamheden door Opdrachtnemer met medeweten van Opdrachtgever.

 

1.2.

Opdrachtnemer werkt te allen tijde op basis van: Een overeenkomst “Inhuur externe deskundigheid“. Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 18 – 02 – 2016 onder nummer 9101567983-2 beoordeelde overeenkomst binnen de wet DBA.

 

1.3.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die Opdrachtnemer uitvoert, of laat uitvoeren, voor de Opdrachtgever. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes en aanbiedingen die Opdrachtnemer doet alsmede op onderhandelingen die Opdrachtnemer voert voorafgaande aan een offerte of aanbieding.

 

1.4.

Op overeenkomsten met Opdrachtnemer kunnen, ongeacht het moment van verwijzing, geen andere algemene voorwaarden van toepassing zijn. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dit is slechts anders indien Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk ten opzichte van de afnemer verklaard heeft dat zij met de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden instemt. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de voorwaarden van de Opdrachtgever ook op andere overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever van toepassing zijn.

 

Artikel 2 Uitvoering

2.1.

Opdrachtnemer zal zich inspannen de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. In het kader van een aanvaarde opdracht heeft Opdrachtnemer een inspanningsverplichting maar is geen sprake van een resultaatverplichting. Geplande opleverdata, gesteld binnen opdrachten, zijn indicatief.

 

2.2.

Opdrachtnemer kan voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelen. Deze zullen onder haar verantwoordelijkheid opereren.

 

2.3.

Opdrachtgever verschaft Opdrachtnemer tijdig alle informatie / stukken / certificaten / verklaringen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en rechtsgeldigheid  van alle informatie / stukken/ certificaten en verklaringen. Opdrachtnemer zal bij een klacht of aanklacht op basis van deze gegevens de verantwoordelijkheid direct doorverwijzen naar de opdrachtgever.  Opdrachtgever stelt voor de uitvoering van de opdracht tevens in overleg met Opdrachtnemer een of meer medewerkers ter beschikking. Deze medewerkers vormen samen met de (al dan niet ingehuurde) adviseur van Opdrachtnemer het Tender-/ Projectteam. In het geval van niet of niet tijdig aanleveren van de benodigde en/of overeengekomen informatie / stukken / certificaten / verklaringen, is de Opdrachtgever in gebreke, waarbij de gevolgen niet op Opdrachtnemer kunnen worden afgewend. Dit laat de verschuldigdheid van de geoffreerde kosten en alle tot dan toe gemaakte kosten zoals bedoeld in artikel 3.3 onverlet.

 

2.4.
Opdrachtgevers van Opdrachtnemer blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de definitieve inhoud van een aanbieding/inschrijving en voor het tijdig inleveren van de inschrijving. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het actief hebben/ houden of maken van de inlogmogelijkheden op de verschillende tender en aanbestedingsplatformen en de daarbij behorende beveiligde inlogprocedures.

 

 

Artikel 3 Offerte en betaling

3.1.

De in de offerte vermelde vergoeding voor de uitvoering van de opdracht is gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt aan Opdrachtnemer.

 

3.2.

De Opdrachtgever aanvaardt dat de duur en de inhoud van de werkzaamheden en daarmee tevens de met de opdracht gemoeide kosten kunnen worden beïnvloed als gevolg van feiten en omstandigheden die zich tijdens de uitvoering van de opdracht voordoen en die zich aan de invloed van Opdrachtnemer onttrekken of haar redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hierover tijdig informeren.

 

3.3.

In de offerte zijn de kosten van de advies-, ontwikkeling- en productie uren opgenomen en indien van toepassing, overige kosten als reis- en verblijfskosten. Extra kosten, zoals de productie van boekwerken en/of mappen worden apart geoffreerd na bepaling van de vormgeving en inhoud van deze boeken en/of mappen. Certificaten door opdrachtnemer aangevraagd en voldaan, worden 1 op 1 doorberekend vermeerderd met de geldende BTW.

 

3.4
A) Na akkoord van de opdracht worden de in de offerte vermelde vergoedingen voor de uitvoering van de opdracht bij de Opdrachtgever in rekening gebracht. Dit kan zowel periodiek, bij langdurende projecten, als eenmalig zijn. Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening, in ieder geval voor de inleverdatum van de desbetreffende inschrijving, te worden betaald. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor verdere uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Dit laat de verschuldigdheid van de geoffreerde kosten en alle tot dan toe gemaakte kosten zoals bedoeld in artikel 3.3 onverlet.

B) Een eindafrekening geschiedt op basis van nacalculatie na aftrek van de in lid 3.4 onder A) van dit artikel gefactureerde en betaalde vergoeding(en). Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van geaccepteerde diensten wordt 100% van het gebruikelijke uurtarief in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de daartoe bestemde factuur.

 

3.5.

Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt is zij in verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is. Opdrachtnemer heeft dan het recht incassomaatregelen te nemen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten omvatten alle door Opdrachtnemer daadwerkelijk gemaakte kosten.

 

Artikel 4 Beëindiging van de overeenkomst

 

4.1.

De overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd op het moment van betaling van de volledige afrekening zoals bedoeld in artikel 3, lid 4 onder B) door de Opdrachtgever.

 

4.2.

  1. A) In geval van niet nakoming kan Opdrachtnemer de overeenkomst eenzijdig beëindigen op grond van het in artikel 3.4 onder A). Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de Opdrachtgever bekend te worden gemaakt.

 

  1. B) Voortijdige beëindiging door de Opdrachtgever laat de verschuldigdheid van alle tot dan toe gemaakte kosten zoals bedoeld in artikel 3.3 onverlet. De Opdrachtgever heeft geen recht op creditering c.q. restitutie van reeds op grond van artikel 3.4 onder A) in rekening gebrachte kosten.

 

4.3.

  1. A) Indien Opdrachtnemer of de Opdrachtgever in faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt en/of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke verklaring.

 

  1. B) Indien Opdrachtnemer overeenkomstig het in artikel 4.3 onder A) genoemde eenzijdig de overeenkomst beëindigt, behoudt Opdrachtnemer aanspraak op betaling van alle tot dan toe gemaakte kosten zoals bedoeld in artikel 3.3.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

  1. A) Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht of overeenkomst, voor zover deze het gevolg van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap die in het kader van de uitvoering van de opdracht of overeenkomst redelijkerwijs mogen worden verwacht (zie tevens artikel 2.3). De aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dergelijke tekortkomingen is beperkt tot maximaal het bedrag dat door onze beroeps-aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en tot de maximale hoogte van de vergoeding die Opdrachtnemer in het kader van de betreffende opdracht of overeenkomst heeft ontvangen. Bij opdrachten of overeenkomsten die een looptijd langer dan drie maanden hebben, geldt een verdere beperking van de aansprakelijkheid tot de hoogte van de vergoeding die is ontvangen over de laatste drie maanden waarin Opdrachtnemer tekort is geschoten.

 

  1. B) Opdrachtnemer kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld immateriële schade of gevolgschade zoals gederfde winst, misgelopen mogelijkheden, verlies van goodwill e.d.

 

  1. C) Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever op grond van het in artikel 5 onder A) vermelde, dienen direct, dan wel binnen een maand na het ontdekken van de schade schriftelijk bij Opdrachtnemer zijn ingediend, bij gebreke waaraan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervalt na 6 maanden vanaf afronding van de opdracht of beëindiging van de overeenkomst.

 

  1. D) Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en rechtsgeldigheid van alle aangeleverde informatie / stukken/ certificaten en verklaringen. Bij een klacht of aanklacht met betrekking tot de juistheid en rechtsgeldigheid neemt opdrachtgever alle verantwoordelijkheid voor de door hem aangeleverde informatie / stukken / certificaten en verklaringen en wordt opdrachtnemer verschoond van elke aanklacht voor valsheid in geschrifte.

 

Artikel 6 Intellectueel eigendom

Opdrachtgever erkent de auteursrechten van Opdrachtnemer. Modellen, technieken, instrumenten en documenten, waaronder ook elektronische, die voor de uitvoering van de opdracht zijn gebruikt, zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Verspreiding onder derden of openbaarmaking op welke wijze dan ook kan uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

 

Artikel 7 geheimhouding

Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en documenten die zij van elkaar (inclusief derden) ontvangen in het kader van de uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in het kader van de uitvoering van de opdracht voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever c.q. Opdrachtnemer.

 

Artikel 7.1 Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Opdrachtnemer verzamelt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Persoonsgegevens die expliciet worden gevraagd binnen een aanbestedingstraject worden door de opdrachtgever aangeleverd aan opdrachtnemer, met daarbij de toestemming deze gegevens te gebruiken voor het beoogde doel (de aanbesteding) en deze te bewaren gedurende de looptijd van een aanbestedingscontractperiode. Tijdens deze termijn worden de gegevens niet verwerkt of anderszins gebruikt voor analyse of commerciële doeleinden. De verkregen gegevens vallen tevens onder de geheimhoudingsplicht van opdrachtnemer, zoals omschreven in artikel 7.

 

Artikel 8 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 9 Bij uitsluiting bevoegde rechtbank

Ter zake van alle geschillen voortvloeiende uit de opdracht is de rechtbank te Haarlem bij uitsluiting bevoegd. Opdrachtnemer heeft het recht van de vordering aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever.

 

Haarlem, 17 april 2018